Privacy Statement

Disclaimer

MCFLY & BROWN en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna “MCFLY & BROWN” genoemd) stellen alles in het werk wat redelijkerwijs mogelijk is om nauwkeurige, volledige en actuele informatie op deze website te zetten; MCFLY & BROWN garandeert echter niet dat de informatie op deze website volledig, nauwkeurig en vrij van technische of typografische fouten is. Alvorens op deze informatie te vertrouwen, is het de verantwoordelijkheid van de bezoekers van de website om na te gaan of de verstrekte informatie al dan niet correct is.

 

MCFLY & BROWN behoudt zich te allen tijde het recht voor om de informatie op deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen wanneer zij dat noodzakelijk acht. Het gebruik van deze site geschiedt voor risico van de gebruiker.

 

MCFLY & BROWN biedt geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of geen inbreuk op eigendomsrechten. MCFLY & BROWN noch derden die bij de creatie, productie of levering van deze website betrokken zijn, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe, bijkomende, gevolg-, indirecte of bijkomende schade, of voor welke schade dan ook die voortvloeit uit uw toegang tot, gebruik van of onmogelijkheid tot gebruik van deze site of enige andere met hyperlinks verbonden site, of voor fouten of weglatingen in de inhoud daarvan. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegen virussen of andere indringers van destructieve aard.

 

Bijdragen, correspondentie of andere informatie van welke aard dan ook die via de website aan MCFLY & BROWN wordt gezonden, wordt geleverd zonder enige beperking of verplichting van de kant van MCFLY & BROWN en wordt niet als vertrouwelijk beschouwd.

 

Privacyverklaring: MCFLY & BROWN heet de gebruikers van deze website van harte welkom. Voor zover MCFLY & BROWN gegevens over u gebruikt, zal MCFLY & BROWN dit op verantwoorde wijze doen. MCFLY & BROWN heeft echter geen invloed op de werking van de server waarop de MCFLY & BROWN-website wordt gehost. Informatie die van gebruikers van de MCFLY & BROWN website wordt verkregen, zal worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is verstrekt. De informatie kan voor een beperkte tijd worden opgeslagen om de kwaliteit van de klantenservice te waarborgen, om aan wettelijke vereisten te voldoen of om u op verzoek informatie of nieuwsupdates toe te zenden. MCFLY & BROWN zal echter nooit klantspecifieke informatie van haar website aan gelieerde organisaties verstrekken voor commerciële doeleinden die geen verband houden met de activiteiten van MCFLY & BROWN.

 

Indien u ons meedeelt dat u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor verder contact met u, zal MCFLY & BROWN rekening houden met uw verzoek. MCFLY & BROWN kan algemene statistieken opstellen over de informatie die door websitegebruikers wordt verstrekt. Deze analyse kan in geen geval aan een individuele gebruiker worden gerelateerd en wordt uitsluitend gebruikt om de prestaties van de website te evalueren. Deze cijfers kunnen worden gebruikt om ons te informeren over de omvang van het websitegebruik en om onderdelen van de website voor al onze gebruikers te verbeteren. Het is niet toegestaan om foto’s van de website te downloaden en/of te verveelvoudigen. MCFLY & BROWN zal geen ongevraagde e-mail sturen aan personen die inloggen op deze website. Spammen, het ongevraagd verzenden van e-mail, wordt door MCFLY & BROWN niet gedaan en ook niet geaccepteerd.

 

E-mail wordt alleen gebruikt om te reageren op specifieke vragen of problemen, of om geïnteresseerde abonnees te informeren over bepaalde evenementen. Gebruikers kunnen in staat worden gesteld om vanaf deze websiteverbindingen tot stand te brengen met andere websites die geen verband houden met MCFLY & BROWN.

 

Deze privacyverklaring zal worden herzien indien MCFLY & BROWN haar procedures met betrekking tot via de website verkregen informatie wijzigt. Deze site is gemaakt en wordt beheerd door MCFLY & BROWN, een Nederlands bedrijf, en het Nederlands recht is van toepassing op deze disclaimer. Voor vragen over deze site kunt u contact opnemen met de webmaster.